Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UniMark platné od 1.1.2020

1.

Všeobecná ustanovení

1.1.

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) jsou platné pro objednávky, dodávky a reklamace veškerého zboží a služeb dodávaných společností UniMark CZ s.r.o., Trojanova 124, 272 01 Kladno, IČ: 28252047, DIČ: CZ28252047 (dodavatel) všem fyzickým i právnickým osobám (kupující). Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním Všeobecných podmínek přednost, musí však být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Pokud není dále uvedeno jinak, veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li kupujícím právnická osoba, popř. jiná podnikající osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.2.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit, případně vyjádřit s nimi nesouhlas, nejpozději však do uzavření kupní smlouvy.

2. Návrh a uzavření kupní smlouvy

2.1.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží, vytvořená kupujícím na stránkách internetového obchodu, případně objednávka vytvořená kupujícím telefonicky či elektronicky, např. e-mailem. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu cen v případě, kdy se v nabídce Dodavatele, a to i v produktech na e-shopu, jednalo o zřejmý omyl v ceně, v množství nebo se zboží nevyrábí či změnilo a to tak, že kupujícímu bude doručeno nové potvrzení objednávky s upravenými cenami či nová cenová nabídka a kupující je povinen zcela jednoznačně projevit souhlas s novým potvrzením objednávky či cenovou nabídkou. Pokud kupující nepotvrdí souhlas do 5 pracovních dní, má se za to, že došlo k odstoupení od kupní smlouvy. Doba dodání se v tomto případě prodlužuje o dny schválení nového potvrzení objednávky / cenové nabídky.

2.2.

V případě e-shopové objednávky obdrží zákazník obratem potvrzení o přijetí objednávky (jedná se pouze o potvrzení doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy, tímto není kupní smlouva uzavřena). Pokud nedošlo ke zřejmé chybě v ceně, množství nebo popisu a je zboží dostupné, bude kupní smlouva automaticky uzavřena a zákazníkovi zboží zasláno v termínu dle ostatních VOP podmínek. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to vždy písemně, například e-mailem, viz. bod 2.1

2.3.

V případě telefonické nebo e-mailové objednávky se jedná o doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy, tímto není kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva je uzavřena poté, co bude zákazníkovi zasláno e-mailem potvrzení objednávky. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to vždy písemně, například e-mailem, viz. bod 2.1

2.4.

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě dodavatele společnosti UniMark CZ, s.r.o., není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou. Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Na Dotaz, Není skladem nebo Produkt na zakázku“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným způsobem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

2.5.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.6.

Údaje, v již vystaveném daňovém dokladu (faktura) nelze měnit. Je možné údaje měnit pouze na základě opravného daňového dokladu (dobropis). Údaje v potvrzení objednávky je možné měnit v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nebyl vystaven daňový doklad (faktura).

3.

Povinnosti kupujícího

3.1.

Uhradit cenu dle následujícího článku těchto VOP a dále cenu veškerých dohodnutých služeb poskytovaných od dodavatele, které mají přímou souvislost s plněním VOP.

3.2.

Převzít řádně objednané zboží či služby.

3.3.

Veškeré informace, které získal kupující při plnění VOP, se zavazuje řádně zabezpečit proti zneužití a dále se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace, které by mohly obchodní soutěží poškodit dodavatele.

3.4.

Nevystupovat jménem dodavatele, či bez jeho výslovného souhlasu se jeho jménem zaštiťovat, v případě např. dalšího prodeje vůči třetím osobám.

4.

Platební podmínky a cena zboží

4.1.

Cena zboží je uvedena u každého produktu na internetových stránkách www.respiratory-rousky-levne.cz včetně případných množstevních slev a ceny za dopravu.

4.2.

Kupující zasláním objednávky v písemné formě, e-mailem nebo přes e-shop www.respiratory-rousky-levne.cz plně souhlasí a je si vědom aktuální ceny zboží, která je stanovena u příslušného produktu na internetových stránkách www.respiratory-rousky-levne.cz včetně ceny za dopravu a množstevních slev. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky e-mailem (viz čl. 2 VOP). V případě objednávky přes e-shop si dodavatel vyhrazuje právo změny cen – v takovém případě zašle dodavatel kupujícímu novou cenovou nabídku s platnými cenami ke schválení a po schválení zašle kupujícímu nové potvrzení objednávky e-mailem s cenami dle cenové nabídky (viz. čl. 2 VOP).

4.3.

Smluvní strany se mohou domluvit na smluvních cenách určitých jednotlivých obchodních případů. V takovém případě bude kupujícímu před objednávkou vypracována cenová nabídka v písemné formě nebo zaslána e-mailem. Kupující poté objednávkou zaslanou v písemné formě nebo e-mailem stvrzuje, že s individuální cenovou kalkulací – nabídkou souhlasí.

4.4.

Právo na zaplacení kupní ceny vzniká dodavateli převzetím zboží nebo služeb kupujícím. Dále právo na zaplacení kupní ceny vzniká dodavateli již uzavřením kupní smlouvy, která se týká produktů veškeré zakázkové výroby, které vzniklou úpravou nebo specifickou výrobou nelze již prodat jinému subjektu a dále veškerých grafických služeb. Zákazník nabude vlastnické právo ke zboží či grafice až zaplacením kupní ceny.

4.5.

Dodavatel vystaví kupujícímu na dodávané zboží či služby fakturu – daňový doklad se splatností 14 dní, pokud neměli dohodnuto jinak.

4.6.

Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po zaplacení zálohové faktury je kupujícímu vystaven daňový doklad k úhradě zálohové faktury. Po dodání zboží je na následně na vystavené "Faktuře – daňovém dokladu" hodnota zálohy odečtena. Termín dodání zboží se v tomto případě prodlužuje oproti termínu v potvrzení objednávky o dny, dokud není zálohová faktura uhrazena.

4.7.

Dnem splatnosti se rozumí den připsání vyúčtované částky na účet dodavatele nebo provedením přímé hotovostní platby v pokladně dodavatele.

4.8.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny má dodavatel právo realizovat další prodej pouze za hotové nebo na proforma fakturu – platbu předem.

4.9.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že v době přebírání zboží, a to i na fakturu se splatností, bude mít finanční prostředky na zaplacení dodaného zboží / služeb v řádném termínu splatnosti vystavené faktury. V případě, že není schopen zaručit úhradu zboží, zboží neobjednává a neodebírá.

4.10.

Pro případ porušení platebních podmínek je dodavatel oprávněn neuhrazené zboží od kupujícího odebrat. Kupující se pro tento případ zavazuje umožnit zástupcům dodavatele přístup ke zboží dodanému dodavatelem. Kupující výslovně prohlašuje, že s touto možností souhlasí. Cena takto odebraného zboží pro účely zápočtu se stanoví tak, že mu bude dodavatelem vystaven dobropis. K této ceně bude poskytnuta sleva ve výši 50 %, tzn. Kupující uhradí dodavateli za odebrané zboží tzv. storno poplatek ve výši 50 % z ceny odebraného zboží. Pokud odebrané zboží dodavatelem od kupujícího nebude odpovídat kvalitě, ve které bylo zboží kupujícím od dodavatele převzato, má dodavatel nárok vyúčtovat kupujícímu storno poplatek až do výše 100 % z ceny odebraného zboží. V případě odebrání zboží zakázkové výroby může být storno poplatek až do výše 100%. Kupující zároveň uhradí dodavateli veškeré vedlejší náklady spojené se zajištěním zboží či pohledávky samotným dodavatelem či třetí osobou. Pokud na zboží vznikne škoda, kupující je povinen škodu v plné výši uhradit dodavateli.

4.11.

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží nebo poskytnutých služeb je kupující povinen dodavateli uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,07 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní úrok z prodlení je splatný do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany dodavatele. Tímto není dotčen nárok dodavatele požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody.

5.

Přeprava a dodání zboží, nebezpečí škody na zboží

5.1.

Přepravu zboží ke kupujícímu se zavazuje zajistit prodávající za cenových podmínek stanovených v ceníku na internetových stránkách www.respiratory-rousky-levne.cz, pokud není stanoveno jinak.

5.2.

Dodávka je splněna, jestliže zástupce dodavatele, resp. řidič, odevzdá zboží pověřenému zástupci kupujícího v místě plnění, jež je uvedeno na objednávce zboží. V případě dodání grafických prací je dodávka splněna po dodání odsouhlasené a zkorekturované grafiky na optickém médiu nebo elektronicky. Kupující je v tomto případě povinen vznést výhrady k dodané grafice do 2 pracovních dní. Pokud nebudou vzneseny výhrady k dodané grafice, považuje se předání grafiky za splněné a dodavatel je oprávněn fakturovat dle objednávky.

5.3.

Při dodávce zboží jsou zástupci kupujícího povinni provést fyzické převzetí zboží, odsouhlasit dodaný typ, množství a kvalitu dodávky. Převzetí bude potvrzeno na dodacím listu, faktuře nebo protokolu o převzetí zboží od přepravce. Na případné pozdější reklamace týkající se typu, množství a zjevných vad nebude dodavatel brát zřetel a tyto reklamace budou zamítnuty jako neoprávněné.

5.4.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

5.5.

V případě hotovostní dodávky zboží je zástupce dodavatele, resp. přepravce, oprávněn od zástupce kupujícího převzít hotovost za zboží. Pro tento případ bude zástupcem dodavatele vystaven doklad o provedené úhradě.

5.6.

Místem plnění se rozumí místo, kde kupující převezme od přepravce dodané zboží.

5.7.

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele převzetím zboží objednatelem, popř. jeho zástupcem nebo v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží oznámením o místě uložení zboží. Od tohoto okamžiku je objednatel povinen zabezpečit dodané zboží proti poškození nebo odcizení.

6.

Záruka, odpovědnost za vady

6.1.

Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady (dle § 2161 a násl. z.č. 89/2012 Občanského zákoníku). Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.2.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jejím převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jejím převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Případnou zjevnou vadu na věci oznámí kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději 24 hodin po jejím převzetí). Marným uplynutím uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody.

6.3.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci mohl vědět, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

6.4.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

6.5.

Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušné faktury, druhem zboží, štítkem z obalu zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků s předmětnou vadou a dále s uvedením požadavku kupujícího.

6.6.

Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dodávku zboží povinen zaplatit kupní cenu v plné výši, v daném termínu a nespojovat uplatnění reklamace na dodávku zboží se zaplacením kupní ceny.

6.7.

Poškození (mechanické, chemické, neodborná montáž, špatné uskladnění apod.), nejsou závadou a tyto reklamace budou zamítnuty jako neoprávněné.

6.8.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba v délce 24 měsíců je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí výrobků.

7.

Odstoupení od smlouvy

7.1.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti, nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká a jsou vyloučeny ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách). Podrobné podmínky vrácení zboží ve 14 denní lhůtě zde: www.respiratory-rousky-levne.cz/vraceni-zbozi/ které jsou nedílnou součástí VOP.

7.2.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku grafických služeb a produktů zakázkové výroby, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, či při vrácení zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Podrobné podmínky vrácení ve 14 denní lhůtě zde: www.respiratory-rousky-levne.cz/vraceni-zbozi/, které jsou nedílnou součásti VOP.

7.3.

Kupující vrací zboží dodavateli na své náklady. Podrobné podmínky vrácení ve 14 denní lhůtě zde: www.respiratory-rousky-levne.cz/vraceni-zbozi/, které jsou nedílnou součásti VOP.

7.4.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

7.5.

Pokud kupující v rámci podnikatelské činnosti odstoupí od smlouvy a nejedná se o případy uvedené v čl. 7.1. VOP, bere kupující na vědomí, že dodavatel je oprávněn si ponechat veškeré platby spojené s dodáním zboží (jedná se zejména o manipulační poplatky, skladné, náklady na balení zboží, náklady na doručení zboží a jiné náklady s tímto spojené).

7.6.

Pokud kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy dle čl. 7.1. VOP, bere kupující na vědomí, že dodavatel je oprávněn si ponechat vícenáklady spojené s dodáním zboží, kdy kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží (například doručení přepravní službou s expresním doručením nebo uhradil manipulační poplatek při objednávce nižší jak 1000,- Kč bez DPH). V tomto případě bude dodavatel kupujícímu spotřebiteli vracet náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží a bez manipulačního poplatku. Manipulační poplatek při objednávce pod 1000,- Kč bez DPH je poplatek za standardní dodání v termínu uvedeném u daného produktu, avšak kupující má možnost z košíku tento manipulační poplatek odebrat a zboží by bylo dodáno o 5 pracovních dní později. Na tuto skutečnost je zákazník upozorněn již v samotném kroku objednávky v košíku a kupující odesláním objednávky spolu s manipulačním poplatkem souhlasí, že tento poplatek není možné vrátit, jelikož využil nadstandardní službu při objednávce pod 1000,- Kč bez DPH.

7.7.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

7.8.

Storno objednávky ze strany dodavatele – dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, bude aplikován postup dle čl. 2 VOP. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

7.9.

Storno objednávky ze strany kupujícího je možná pouze v případě, že zboží ještě nebylo expedováno že se nejedná o zboží dle VOP čl. 7.10.

7.10.

Storno objednávky ze strany kupujícího není možné v případě, že se jedná o zakázkovou výrobu (např. tisk, potisk produktů, specifická výroba nebo úprava produktů pro zákazníka, grafické služby, apod.).

8.

Ochrana osobních údajů

8.1.

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti pro kupujícího, a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména kupujícího.

8.2.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

8.3.

Nákupem v internetovém obchodě www.respiratory-rousky-levne.cz dáváte souhlas s tím, že společnost UniMark CZ, s.r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem řádné přepravy zboží, dopravcům či pojišťovnám za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Jinak ze strany společnosti společností UniMark CZ, s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany. Dodavatel zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právním předpisy České republiky. Podrobné podmínky o ochranně osobních údajů (GDPR) zde: www.respiratory-rousky-levne.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/, které jsou nedílnou součástí VOP.

9.

Elektronická evidence tržeb (EET)

9.1.

Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10.

Závěrečné ustanovení

10.1.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2.

Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci (internetové stránky: www.coi.cz)